träning med tärning

Träning med Tärning

Tärningen

Denna unika geometriska figur är en 12-sidig tärning med siffrorna 0-10 samt det magiska ögat*. Det är den enda tärningen med hela multiplikationstabellen i världen. Här lär du dig hur du kan använda den för att lära dig matematik genom spel, aktiviteter, känsel och mycket mer!

Spelet. För 2 spelare.

Lägg dom 10 träkuberna mellan er. Slå varsin tärning för att se vem som börjar. Högst tal börjar. Slå sedan tärningarna och multiplicera talen med varandra. Blir det det magiska ögat får din medspelare välja vilket tal det blir.

Har man rätt får man ta en träkub. När man slagit tärningarna och sagt sitt svar är det den andre spelarens tur. Spelet är slut när träkuberna är slut. Den med flest träkuber har vunnit.

Använd tabellen nedan om det är svårt med multiplikationstabellen.

multiplikationstabellen

Andra sätt att spela och ha roligt

För den med mycket spring i benen.

Låt oss säga att ni slår de två tärningarna och den ena visar det magiska ögat och den andra visar siffran 7. Gör 7 upphopp. Eller 7 armhävningar. Gör matematikstunden till en fysisk aktivitet och låt er fantasi flöda! Ni kan säkert komma på massor av roliga övningar.

För fredagens läxövning.

Skolan är slut men det måste övas multiplikation. Fy bubblan! Men med lite godis på bordet kanske det blir lättare?

Ta en skål och häll upp några godisbitar (förslagsvis 10 st eller färre). Varje gång det magiska ögat kommer upp så får den som övar matematik ta en godis och när skålen är slut är också läxan över.

Tänk på att, rent statistiskt, kommer det magiska ögat upp var 6:e slag så lägg inte i för många godisar. 10 st godisbitar betyder rent statistiskt 60 slag.

Öva addition och subtraktion:

Addition: Slå två (eller fler) tärningar och addera talen med varandra.

Subtraktion: Slå två tärningar och subtrahera det mindre talet från det större.

Öva udda och jämna tal:

Du kan även använda en tärning till att öva udda och jämna tal med. Vänd tärningen mot dig så att du ser ”det magiska ögat*”. Du kan nu se alla udda tal i klockvis ordning. 1, 3, 5, 7 och 9. Vänd sedan på tärningen så att du har siffran 10 mot dig. Du kan nu se alla jämna tal i klockvis ordning. 2, 4, 6, 8 och 10. Smart va? 🙂

Taktil:

Tärningen, som är 2,5 cm stor, är dessutom taktil och man kan känna siffrorna med fingrarna om man har nedsatt syn eller är blind.

Några sista ord:

Jag hoppas att Ni har stor nytta och glädje av Träning med Tärning!

/ Samuel Varg

 

 

The Mathemagical Dice Game.

The die

This unique geometric object is a 12-sided die with the numbers 0-10 printed on it. It is the only die in the world with the complete multiplication table on it. Here you will learn how to use it to learn mathematics through games, activities, touch and much more!

The game. For 2 players.

Place the 10 wooden cubes between the two players. Role one die each to see who begin. Highest number begins. If a player rolls the magic eye that counts as the highest possible roll. The player that starts roll both dice and multiply the numbers. If one (or both) dice show the magic eye, the other player chose the number. If a player gives the correct answer he or she gets a wooden cube. When one player have rolled and given an answer it is the other players turn. When the wooden cubes are gone, the game is over. The player with the most cubes win the game.

Use the multiplication table below if you are unsure about the answer.

multiplikationstabellen

Other ways to play and have fun

For the one with a lot of run in the legs.

Lets say you roll the dice and one die shows the magic eye and the other one shows the number 7. Do 7 jumps into the air! Or 7 push-ups. Do the math practice to a physical activity. You can probably think of tons of ways to do this!

For home work on a Friday.

School is over but you gotta do some homework. Darn it! You wanted to eat some candy … Do not worry. You can do both!

Take a bowl and put some pieces of candy in it (10 or less). Each time the magic eye comes up you are allowed to take a piece of candy. When the candies or gone – homework is done!

Keep in mind that, statistically speaking, the magic eye comes up every 6 roll, so do not put in too many candies. 10 pieces of candy statistically mean 60 rolls.

Practice addition and subtraction:

Addition: Roll two (or more) dice and add the numbers to each other.

Subtraction: Roll two dice and subtract the smaller number from the larger one.

Practice odd and even numbers:

You can also use a die to practice odd and even numbers. Turn a die towards you so that you see the magic eye. You can now see all the odd numbers in clockwise order. 1, 3, 5, 7 and 9. Then turn the dice so that you have the number 10 facing you. You can now see all even numbers in clockwise order. 2, 4, 6, 8 and 10. Smart huh? :- )

Tactile:

The die, which is 2.5 cm (just under 1 inch) in size, is also tactile so you can feel the numbers with your fingers if you have impaired vision.

 

Final words:

I hope you have great benefit and pleasure from Training with Dice!

/ Samuel Varg